DỰ ÁN

WorldBridge Sport Village hawee

Thời gian: Tháng 3/2023
Địa điểm: Campuchia
Hạng mục thi công:

Dàn tủ Trung - Hạ thế