DỰ ÁN

Phát triển công nghiệp BW Bắc Tiền Phong hawee

Thời gian: 2/2023
Địa điểm: Quảng Yên, Quảng Ninh
Hạng mục thi công:

MSB, Kiost