DỰ ÁN

Nhà máy điện rác Thăng Long hawee

Thời gian: 5/2022
Địa điểm: Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Hạng mục thi công:

Tủ Pix