Tiêu chuẩn sản xuất

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào thực tiễn hoạt động sản xuất và kinh doanh của Hawee P&T là một trong những vấn đề cốt lõi được Ban lãnh đạo công ty rất chú trọng và luôn đặt lên hàng đầu. Cho đến nay Hawee P&T đã có hầu hết các chứng chỉ cho mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh

CHỨNG CHỈ ISO

Chứng chỉ ISO 45001:2018

Chứng chỉ ISO 14001:2015

Chứng chỉ ISO 9001:2015

CHỨNG CHỈ TỦ ĐIỆN

Chứng chỉ SIVACON

Chứng chỉ BLOCKSET

Chứng chỉ PIX

Chứng chỉ ASTA

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Kết quả thử nghiệm 1

Kết quả thử nghiệm 2

Kết quả thử nghiệm 3

Kết quả thử nghiệm 4