Tiêu chuẩn sản xuất

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào thực tiễn hoạt động sản xuất và kinh doanh của Hawee P&T là một trong những vấn đề cốt lõi được Ban lãnh đạo công ty rất chú trọng và luôn đặt lên hàng đầu. Cho đến nay Hawee P&T đã có hầu hết các chứng chỉ cho mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh

CHỨNG CHỈ ISO

Chứng chỉ ISO 45001:2018

Chứng chỉ ISO 14001:2015

Chứng chỉ ISO 9001:2015

CHỨNG CHỈ TỦ ĐIỆN

Chứng chỉ Tủ điện Sivacon

Chứng chỉ Tủ điện PIX

Chứng chỉ Tủ điện BlokSeT

Chứng chỉ Tủ điện PrismaSeT

Chứng chỉ ASTA

Chứng nhận hợp quy Tủ trung thế

Chứng nhận hợp quy Tủ hạ thế

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Kết quả thử nghiệm 1

Kết quả thử nghiệm tủ HPM